Obchodní podmínky pro objednávky zboží prostřednictvím internetu

VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba

IČ 26024527, 

sídlo : Mirkovice 64, 382 32 Velešín

zapsaná v Obchodní rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. C vl.9744


I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, IČ: 26024527,  DIČ: CZ 26024527,  se sídlem Mirkovice 64, 382 32 Velešín jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese shop.velimpex.cz (dále rovněž jako „webové stránky Prodávajícího“. Internetový obchod v současné době neumožňuje zásilkový prodej a vybrané zboží lze vyzvednout pouze v prodejně Prodávající na adrese Mirkovice 64, 382 32 Velešín.

Tyto obchodní podmínky  jsou vydány v souladu s ust. § 1751 a násl. zák. č.  89/2013 Sb. v platném znění,  občanský zákoník / dále též jako NOZ/.

S osobou, která je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti (dále jako Kupující podnikatel) se řídí vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. Základní pojmy 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


III. Uzavření kupní smlouvy 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2. Smlouva mezi Prodávající a Kupujícím je uzavřena tehdy, pokud Kupující zašle prodávajícímu objednávku, obsahující požadované zboží dle nabídky Prodávajícího  e-mailem a Prodávající potvrdí e-mailem ze kterého mu bylo objednávka odeslána tuto objednávku a sdělí termíny, ve kterých může Kupující objednané Zboží převzít.

Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.  

Přílohou tohoto potvrzení o uzavření kupní smlouvy je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek, upozornění pro spotřebitele a reklamační řád. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodní podmínky, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Rovněž potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, který je rovněž nedílnou součástí této smlouvy

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

7. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

9. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

10. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby cena zboží a Platební podmínky.


IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je uvedena v sekci Ceník a to u každého zboží bez DPH i včetně DPH, V pochybnostech platí, že cena je uvedena za jednu jednotku / tj. 1 kus, či metr krychlový/

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mirkovice 64, 382 32 Velešín

b)  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č 101 201 0286/5500, vedený u Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Termín převzetí  objednaného zboží začíná běžet až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


V. Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem

Kupující spotřebitel  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, protože zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a je vyrobeno na zakázku. Proto § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu nelze uplatnit.


VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Mirkovice 64, 382 32 Velešín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


VII . Provozní doba

Objednávky přes webovou stránku Prodávajícího jsou možné zasílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu .Potvrzení  Prodávajícího bude zasíláno bez zbytečného odkladu avšak pouze v rámci jeho běžné týdenní Provozní doby tj. pondělí-pátek od 7.00 do 15.30


VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
V současné době je možný pouze osobní odběr zboží na adrese VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba, Mirkovice 64, 382 32 Velešín


IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16.3. 2016 přičemž jsou k dispozici v místě podnikání Prodávajícího nebo elektronicky na shop.velimpex.cz.


Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.