INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 • webové stránky Prodávajícího shop.velimpex.cz obsahují seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji. Obrázky u produktů jsou pouze ilustrační a informace pouze orientační.
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Kupující. 
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího.
 • ceny zboží jsou na webových stránkách Prodávajícího uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Kupující je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Je-li předmětem objednávky zboží dosud neuvedené na trh, je Kupující na webových stránkách Prodávajícího informován o předběžné ceně a předběžném datu dodání zboží, což je na webových stránkách Prodávajícího výslovně uvedeno. Od okamžiku učinění objednávky a jejího potvrzení v uvedeném případě může Prodávající zvýšit cenu zboží, jež je předmětem takové objednávky. V tomto případě musí Prodávající Kupujícímu novou cenu sdělit prostřednictvím e-mailové adresy Kupujícího a Kupující má právo v případě podstatného zvýšení ceny od kupní smlouvy odstoupit. Za podstatné zvýšení ceny se považuje zvýšení ceny o více než 10%.
 • v případě, že Kupujícím je spotřebitel a zboží mu nebylo předáno v provozovně Prodávajícího / tedy bylo mu zasláno/, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Prodávajícího nebo na formuláři pro odstoupení od smlouvy, jež je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího shop.velimpex.cz

 • v případě, že Kupujícím je spotřebitel a zboží mu má být předáno  v provozovně Prodávajícího má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od okamžiku potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 • se stížností se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • Prodávající upozorňuje, že zboží objednávané u Prodávajícího  je obvykle upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

Řezivo (na skladě) pro drobný prodej placené hotově (bez předchozí objednávky) není určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu (nesplňuje požadavky normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1) a neodpovídá osvědčení o shodě řízení výroby. Je určeno výhradně pro hobby účely.

Pokud máte zájem o certifikované řezivo určené jako konstrukční dřevo obdélníkového průřezu dle normy EN 14081-1+A1: 2011 tříděné dle ČSN 732824-1. informujte nás při objednávce. Vaši objednávku připravíme a to včetně patřičných certifikátů.